กฎหมายทำแท้งนานาประเทศ

ท้องไม่พร้อมนานาประเทศ
สำหรับนานาประเทศ การตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านกฎหมายของประเทศนั้นๆ โดยทั่วไป เกณฑ์ในการยุติการตั้งครรภ์มีตั้งแต่เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้หญิง เพื่อเหตุผลทางสุขภาพอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์นั้นส่งผลต่อสุขภาพทางกาย และใจของผู้หญิง การตั้งครรภ์อันเนื่องมาจากกรณีข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศ เพศสัมพันธ์ร่วมสายเลือดเดียวกัน ปัญหาสุขภาพของตัวอ่อนในครรภ์ รวมทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม และเกณฑ์ที่เปิดกว้างมากที่สุดคือ เมื่อผู้หญิงต้องการ

เกณฑ์ของประเทศต่างๆ ในโลก แสดงดังตารางต่อไปนี้

การยุติการตั้งครรภ์ทำได้ในกรณีต่อไปนี้
(จาก The world abortion laws, Center for Reproductive Rights, July 2007)
ปัญหา (1)ช่วยเหลือชีวิตผู้หญิง (2)สุขภาพทางกายผู้หญิง (3)สุขภาพทางใจผู้หญิง (4)การข่มขืน (ท้องร่วมสายเลือด) (5)ตัวอ่อนในครรภ์ (6)เศรษฐกิจและสังคม (7)เมื่อผู้หญิงต้องการ
จำนวนประเทศ ที่ใช้เกณฑ์นี้ 190 131 125 94 88 66 55
ควบคุมประชากรโลก 99% 78% 75% 72% 64% 61% 40%