สถานสงเคราะห์อุปการะเด็ก

ท้องไม่พร้อม
ดำเนินการโดยภาครัฐ ลำดับ สถานที่ โทรศัพท์ บริการที่ให้และเงื่อนไข การรับบริการ 1 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ที่อยู่ 78/1 หมู่ที่ 1 ตำบล บางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 http://www.pakkredbabies.com บุคคลที่สามารถติดต่อได้ นักสังคมสงเคราะห์ 02-583-8314 02-583-0000 ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือครอบครัวกับเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลเด็ก(เครื่องอุปโภค-บริโภค) ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ บริการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรม 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ที่อยู่ 78/24 หมู่ที่1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 www.phayathaibabieshome.go.th บุคคลที่สามารถติดต่อได้ นักสังคมสงเคราะห์ 02-584-7254 02-584-7264 ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือครอบครัวกับเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลเด็ก(เครื่องอุปโภค-บริโภค) ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ บริการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรม 3 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ที่อยู่ 2/40 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 www.rangsitbabyhome.org บุคคลที่สามารถติดต่อได้ นักสังคมสงเคราะห์ 0-2577-2347 0-2577-1172 ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือครอบครัวกับเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลเด็ก(เครื่องอุปโภค-บริโภค) ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ บริการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรม 4 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ที่อยู่ 63/3 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 www.baanviengping.go.th บุคคลที่สามารถติดต่อได้ นักสังคมสงเคราะห์ 053-121-161-3 ต่อ 106 ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือครอบครัวกับเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลเด็ก(เครื่องอุปโภค-บริโภค) ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ บริการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรม 5 สถานสงเคราะห์ เด็กชายบ้านศรีธรรมราช ที่อยู่ 193 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 บุคคลที่สามารถติดต่อได้ คุณสุทรรศน์ โพชากรณ์ โทรศัพท์ 081-271-3418 075-356-166 ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือครอบครัวกับเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลเด็ก(เครื่องอุปโภค-บริโภค) ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ บริการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรม 6 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ที่อยู่ 57/5 หมู่ที่ 2  ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 http://www.bansongkhla.org บุคคลที่สามารถติดต่อได้ นักสังคมสงเคราะห์ 074-330-219 ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือครอบครัวกับเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลเด็ก(เครื่องอุปโภค-บริโภค) ให้การศึกษากับเด็กตามระบบ บริการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรม 7 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ที่อยู่ 283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 www.khaenthongbaby.net บุคคลที่สามารถติดต่อได้  นักสังคมสงเคราะห์ 0-4323-7334 0-4333-7533 ให้การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย...

บ้านพักก่อนและหลังคลอด

ท้องไม่พร้อม
ดำเนินการโดยภาครัฐ ลำดับ สถานที่ โทรศัพท์ บริการที่ให้และเงื่อนไข การรับบริการ 1 โครงการบริการปรึกษาด้านสุขภาพแก่สตรีวัยรุ่นและให้บริการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างต่อเนื่องโดยพยาบาลผดุงครรภ์เจ้าของไข้ สถานที่ คลินิกดาวชมพู (หน่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลศิริราช) ถนน พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์  (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล และเจ้าหน้าที่พยาบาลหน่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลศิริราช บุคคลที่สามารถติดต่อได้ 1. อาจารย์ดร.ฤดี  ปุงบางกะดี่ (คณะพยาบาลศาสตร์) Email:[email protected] 2. คุณอัมพร รอบครบุรี (หน่วยฝากครรภ์) 081-555-2109 0-2419-7866 -80 ต่อ1801-1802 คณะพยาบาลศาสตร์ 0-2419-8815 หน่วยฝากครรภ์ 1. รับฝากครรภ์ บริการปรึกษา และให้บริการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด 2. บริการปรึกษาทางโทรศัพท์แก่สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นเรื่องการดูแลตนเองในระยะตั้งครรภ์ และหลังคลอด การเตรียมตัวเพื่อการคลอด 3. บริการปรึกษาทางโทรศัพท์แก่สตรีวัยรุ่นเรื่องการวางแผนครอบครัว การดูแลสุขภาพทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการมีประจำเดือนไม่ปกติ วันและเวลาเปิดให้บริการ อังคาร-พุธเวลา 8.00-12.00น. วันและเวลาเปิดใหคำปรึกษา จันทร์-ศุกร์เวลา 8.00-16.00น. 2 บ้านพักเด็กและครอบครัว ปทุมธานี 1/119หมูที่2ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 http://www.banpathum.dsdw.go.th บุคคลที่สามารถติดต่อได้ นักสังคมสงเคราะห์ 0-2577-2372 รับเด็กเข้าสถานแรกรับเด็ก อายุ 0-18 ปีบริบูรณ์  ช่วยเหลือเด็ก/สตรีที่ท้องไม่พร้อม ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภท 3 บ้านพักเด็กและครอบครัว นครสวรรค์ 62/1หมู่ที่6 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 http://www.bannakonsawan.dsdw.go.th บุคคลที่สามารถติดต่อได้ นักสังคมสงเคราะห์ 0-5625-7313-7 รับเด็กเข้าสถานแรกรับเด็ก อายุ 0-18 ปีบริบูรณ์  ช่วยเหลือเด็ก/สตรีที่ท้องไม่พร้อม ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภท 4 บ้านพักเด็กและครอบครัว  ศรีสะเกษ 1291/5-6ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 http://www.sskshelter.org บุคคลที่สามารถติดต่อได้ นักสังคมสงเคราะห์ 0-4561-7834 รับเด็กเข้าสถานแรกรับเด็ก อายุ 0-18 ปีบริบูรณ์  ช่วยเหลือเด็ก/สตรีที่ท้องไม่พร้อม ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภท 5 บ้านพักเด็กและครอบครัว ขอนแก่น 36/3หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น40250 http://www.bankhonkaen.dsdw.go.th บุคลที่สามารถติดต่อได้ นักสังคมสงเคราะห์ 0-4342-1279-80 รับเด็กเข้าสถานแรกรับเด็ก อายุ 0-18 ปีบริบูรณ์  ช่วยเหลือเด็ก/สตรีที่ท้องไม่พร้อม ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภท 6 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ทุกจังหวัดในประเทศไทย  สืบค้นได้จาก http://www.banpakdekkorat.go.th/Tol.html ดูที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อในภาคผนวกที่ 8 หรือโทรติดต่อได้ที่...

คลินิกยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

 ที่ สถานที่ โทรศัพท์ บริการที่ให้และเงื่อนไขการรับบริการ 1. สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ (สวท) คลินิก สวท เวชกรรม บางเขน 8 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-2941-2320 ต่อ 181, 182, 183, 184, 185 1. อนามัยการเจริญพันธุ์และวางแผนครอบครัว 2. ตรวจมะเร็งปากมดลูก 3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะสตรี 4. สุขภาพทางเพศวัยรุ่น 5. ป้องกันหลังร่วมเพศ 6. ปัญหาประจำเดือนไม่ปกติ 2. คลินิก สวท เวชกรรม ดินแดง 2/11 -13 อาคารพาณิชย์ 1 ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 0-2245-7382-5 1. อนามัยการเจริญพันธุ์และวางแผนครอบครัว 2. ตรวจมะเร็งปากมดลูก 3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะสตรี 4. สุขภาพทางเพศวัยรุ่น 5. ป้องกันหลังร่วมเพศ 6. ปัญหาประจำเดือนไม่ปกติ 3. คลินิก  สวท เวชกรรม ปิ่นเกล้า 3/20-21 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 0-2433-9077 0-2433-6561 1. อนามัยการเจริญพันธุ์และวางแผนครอบครัว 2. ตรวจมะเร็งปากมดลูก 3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะสตรี 4....

ปรึกษาท้องไม่พร้อม

ท้องไม่พร้อม
ลำดับ สถานที่ โทรศัพท์ บริการที่ให้และเงื่อนไข การรับบริการ 1663 สายด่วนเอดส์ ท้องไม่พร้อม  1663 (10 คู่สาย) ทุกวัน 09.00-21.00 ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์แบบนิรนามจนปัญหาได้รับการคลี่คลายส่งต่อให้ความช่วยเหลือ ปรึกษาปัญหาเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน กังวลว่าจะตั้งครรภ์/ติดเชื้อเอดส์ และปัญหาท้องไม่พร้อม/Hiv ประสานส่งต่อหน่วยบริการตามทางเลือกที่ปลอดภัย 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ให้บริการปรึกษาปัญหาสังคม 4 ด้าน ได้แก่ ความรุนแรง ตั้งครรภ์ไม่พร้อม การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก ให้ข้อมูลแหล่งบริการช่วยเหลือ ประสานส่งต่อหน่วยบริการต่างๆ ที่สอดคล้อง http:/talkaboutsex.thaihealth.or.th มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง เงื่อนไขสำคัญ ไม่มีเจ้าหน้าที่บริการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์) 0-2591-1224-5 จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 17.00 ข้อมูลสุขภาวะทางเพศ ตอบคำถามปัญหาสุขภาพทางเพศให้กับวัยรุ่นทางเวปไซต์ www.teenpath.net มูลนิธิแพธทูเฮลท์เงื่อนไขสำคัญ ไม่ตอบปัญหาทางโทรศัพท์ หรือ  ทางจดหมาย - ความรู้เรื่องเพศศึกษา คู่มือวัยทีน บทความวิชาการ สาระจากการประชุมต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ เกมส์ วิดีทัศน์ หนังสั้น ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับเพศและท้องไม่พร้อม สามารถดาวน์โหลดได้ หลักสูตรเพศศึกษาในโรงเรียนระดับต่างๆดาวน์โหลดได้ และรายนามโรงเรียนในเครือข่าย เว็บบอร์ด ตอบปัญหาสุขภาพทางเพศสำหรับวัยรุ่น ครูผู้สอน และผู้ปกครอง www.lovecarestation.com เลิฟแคร์ “กล้ารัก กล้าเช็ค” มูลนิธิแพธทูเฮลท์ - ...

แนะนำเครือข่ายแพทย์ พยาบาลอาสา R-SA (Referral system for Safe Abortion)

เครือข่ายแพทย์อาสา
R-SA คือ กลุ่มแพทย์ พยาบาล ที่อาสาช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ  เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและผู้หญิง  ทั้งในด้านการป้องกันและรับปรึกษา/ส่งต่อ  เพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ในกรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุผลทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หลักการ R-SA  •    ผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม เป็นผู้เลือกทางออก •    การให้บริการถูกต้องตามกฎหมาย และ ข้อบังคับแพทยสภา •    การให้บริการถูกต้องตามหลักวิชาการ •    ตอบสนองนโยบาย และปัญหาสาธารณสุขของประเทศ วัตถุประสงค์ R-SA  •    ปรึกษาทางเลือกเพื่อลดปัญหาจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการทำแท้งไม่ปลอดภัย ภายใต้กฎหมาย และ ข้อบังคับแพทยสภา •    สนับสนุน ส่งเสริม ร่วมมือ กับองค์กร หน่วยงาน ชมรม และ แกนนำต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย •    สร้างระบบการรับส่งต่อที่เป็นมาตรฐาน เพื่อเชื่อมเครือข่ายการทำงานในระดับประเทศ •    มีระบบการบริการที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ เครือข่ายแพทย์ พยาบาลอาสา R-SA เริ่มก่อตั้งอย่างไม่เป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2557 สมาชิก R-SA...

รับบุตรบุญธรรม

ท้องไม่พร้อม
สถานที่ติดต่อยื่นเรื่องการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ตั้งอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี)     เลขที่ 225 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400     โทรศัพท์ 02-354-7500,02-354-7509 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด(ยกเว้นกรณีรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ) องค์การสวัสดิภาพเด็กเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเพื่อให้มีการรับบุตรบุญธรรม     (ตาม พรบ.การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม) 4 องค์การ ได้แก่     สหทัยมูลนิธิ 850/33 ซอยปรีดีพนมยงค์36 ถนนสุขุมวิท71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์  : 02-381-8834-6  โทรสาร   : 02-381-8837  Email  : [email protected] 2.     มูลนิธิมิตรมวลเด็ก 25 ซอยรณชัย2 ถนนเศรษฐศิริ กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์  : 02-279-1058-9  โทรสาร  : 02-617-1995  Email  : [email protected] 3.     มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา 440 หมู่ที่...