Lovecarestation
24 Articles1 Comments

"เลิฟแคร์สเตชั่น" ดำเนินงานโดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) ภายใต้การสนับสนุนของ UNICEF ประเทศไทย ในการขับเคลื่อนระบบบริการ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการสายปรึกษาท้องไม่พร้อม (1663) เพื่อร่วมกันสร้าง บริการที่เป็นมิตรแก่วัยรุ่น ให้เลิฟแคร์สเตชั่นเป็นคลังข้อมูลด้านสุขภาพทางเพศสำหรับวัยรุ่น การให้การปรึกษาออนไลน์ที่เป็นมิตร ทางเลือกเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ท้องไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ HIV เอดส์ ฯลฯ

ดื่มเบียร์แก้วเดียวกับผู้ติดเชื้อ HIV อาจทำให้เราเมาได้!

หลายวันก่อนมีน้องส่งคำถามเข้ามาปรึกษาเรื่องเอชไอวี/เอดส …

ฝากคำถาม
เข้าสู่ห้องแชท